Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Sứ Điệp

Affabel - Cửa Sổ Của Cõi Đời Đời | Sứ Điệp

25/08/2017 John Bevere

Nội dung

Trong câu chuyện Affabel, Ích Kỷ cùng với những người khác anh gặp phía sau hội trường lớn, hối tiếc vì họ đã phí thời gian ngắn ngủi ở Endel.

Họ đã để thời gian tốt nhất của họ 5 năm liền tại Endel lo cho tham dục và ích lợi của họ, thay vì dâng mình hoàn toàn cho Jalyn. Bây giờ họ đối diện quãng đời còn lại sống dưới tiềm năng của họ.

Mỗi người đều có cơ hội làm việc và sống gần Vua, ngay cả cai trị bên cạnh Vua trong thành thánh suốt cuộc đời còn lại của họ

Họ tận hưởng thời gian ngắn sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, đời sống của họ ở Endel quyết định cách họ sẽ sống phần đời còn lại.

Top