ĐỜI HAY ĐẠO

Chương 10A - Nhiên Liệu Xem Video
Chương 10A - Nhiên Liệu

05.09/2017

Thưa anh chị em, chúng tôi muốn anh chị em biết về ân sủng Đức Chúa Trời đã ban cho các Hội Thánh tại Ma-xê-đoan. Vì trong khi bị hoạn nạn thử thách ngặt nghèo thì lòng họ đầy tràn vui mừng và lúc họ nghèo khổ cùng cực thì tấm lòng giàu có rộng rãi càng dư dật. (2 Cô-rinh-tô 8:1-2)

Chương 10A - Nhiên Liệu
Chương 10B - Nhiên Liệu Xem Video
Chương 10B - Nhiên Liệu

05.09/2017

Thưa anh chị em, chúng tôi muốn anh chị em biết về ân sủng Đức Chúa Trời đã ban cho các Hội Thánh tại Ma-xê-đoan. Vì trong khi bị hoạn nạn thử thách ngặt nghèo thì lòng họ đầy tràn vui mừng và lúc họ nghèo khổ cùng cực thì tấm lòng giàu có rộng rãi càng dư dật. (2 Cô-rinh-tô 8:1-2)

Chương 10B - Nhiên Liệu
Chương 11A - Tốt Đẹp Hay Ích Lợi Xem Video
Chương 11A - Tốt Đẹp Hay Ích Lợi

05.09/2017

Mọi sự đều được phép làm, nhưng không phải mọi sự đều hữu ích. (1 Cô-rinh-tô 10:23)

Chương 11A - Tốt Đẹp Hay Ích Lợi
Chương 11B - Tốt Đẹp Hay Ích Lợi Xem Video
Chương 11B - Tốt Đẹp Hay Ích Lợi

05.09/2017

Mọi sự đều được phép làm, nhưng không phải mọi sự đều hữu ích. (1 Cô-rinh-tô 10:23)

Chương 11B - Tốt Đẹp Hay Ích Lợi
Chương 12A - Học Sống Thánh Khiết Xem Video
Chương 12A - Học Sống Thánh Khiết

05.09/2017

 

Thương tổn do người thương mình gây ra, còn đáng tin hơn vô số cái hôn của kẻ thù ghét mình. (Châm Ngôn 27:6)

Chương 12A - Học Sống Thánh Khiết
Chương 12B - Học Sống Thánh Khiết Xem Video
Chương 12B - Học Sống Thánh Khiết

05.09/2017

 

Thương tổn do người thương mình gây ra, còn đáng tin hơn vô số cái hôn của kẻ thù ghét mình. (Châm Ngôn 27:6)

Chương 12B - Học Sống Thánh Khiết
Chương 13A - Động Cơ Của Chúng Ta Xem Video
Chương 13A - Động Cơ Của Chúng Ta

05.09/2017

Nên tôi sẽ nhắc nhở anh chị em luôn luôn về những điều này, mặc dù anh chị em đã biết rồi và nay cũng đã vững vàng trong lẽ thật. Hễ tôi còn sống trong lều tạm này bao lâu, tôi nghĩ nên nhắc để anh chị em nhớ cũng là điều đúng. Vì Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta đã bày tỏ rõ ràng cho tôi. Và tôi sẽ hết sức mình để sau khi tôi đi rồi anh chị em có thể luôn luôn nhớ những điều này. (2 Phi-e-rơ 1:12-15)

Chương 13A - Động Cơ Của Chúng Ta
Chương 13B - Động Cơ Của Chúng Ta Xem Video
Chương 13B - Động Cơ Của Chúng Ta

05.09/2017

Nên tôi sẽ nhắc nhở anh chị em luôn luôn về những điều này, mặc dù anh chị em đã biết rồi và nay cũng đã vững vàng trong lẽ thật. Hễ tôi còn sống trong lều tạm này bao lâu, tôi nghĩ nên nhắc để anh chị em nhớ cũng là điều đúng. Vì Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta đã bày tỏ rõ ràng cho tôi. Và tôi sẽ hết sức mình để sau khi tôi đi rồi anh chị em có thể luôn luôn nhớ những điều này. (2 Phi-e-rơ 1:12-15)

Chương 13B - Động Cơ Của Chúng Ta
Chương 14A - Giới Hạn Của Chúng Ta Xem Video
Chương 14A - Giới Hạn Của Chúng Ta

06.09/2017

Vì ai đã có, sẽ được cho thêm và sẽ có dư dật; nhưng ai không có thì ngay cả cái họ có cũng sẽ bị lấy mất. (Ma-thi-ơ 25:29)

Chương 14A - Giới Hạn Của Chúng Ta
Chương 14B - Giới Hạn Của Chúng Ta Xem Video
Chương 14B - Giới Hạn Của Chúng Ta

06.09/2017

Vì ai đã có, sẽ được cho thêm và sẽ có dư dật; nhưng ai không có thì ngay cả cái họ có cũng sẽ bị lấy mất. (Ma-thi-ơ 25:29)

Chương 14B - Giới Hạn Của Chúng Ta
Chương 15A - Ơn Phân Biệt Xem Video
Chương 15A - Ơn Phân Biệt

06.09/2017

Nhưng thức ăn đặc dành cho người trưởng thành là người nhờ thực hành mà luyện tập được khả năng phân biệt thiện ác. (Hê-bơ-rơ 5:14)

Chương 15A - Ơn Phân Biệt
Chương 15B - Ơn Phân Biệt Xem Video
Chương 15B - Ơn Phân Biệt

06.09/2017

Nhưng thức ăn đặc dành cho người trưởng thành là người nhờ thực hành mà luyện tập được khả năng phân biệt thiện ác. (Hê-bơ-rơ 5:14)

Chương 15B - Ơn Phân Biệt
Chương 16 [END] - Bức Tranh Lớn Xem Video
Chương 16 [END] - Bức Tranh Lớn

06.09/2017

Như Cha đã sai Con đến trần gian, thì Con cũng phái họ vào trần gian. (Giăng 17:18)

Chương 16 [END] - Bức Tranh Lớn
Chương 1A - Thế Nào Là Tốt Đẹp? Xem Video
Chương 1A - Thế Nào Là Tốt Đẹp?

05.09/2017

"Tại sao anh gọi Ta là nhân lành, không có ai nhân lành trừ một mình Đức Chúa Trời." (Mác 10:18)

Chương 1A - Thế Nào Là Tốt Đẹp?
Chương 1B - Thế Nào Là Tốt Đẹp? Xem Video
Chương 1B - Thế Nào Là Tốt Đẹp?

05.09/2017

"Tại sao anh gọi Ta là nhân lành, không có ai nhân lành trừ một mình Đức Chúa Trời." (Mác 10:18)

Chương 1B - Thế Nào Là Tốt Đẹp?
Chương 2A - Nó Đã Xảy Ra Như Thế Nào? Xem Video
Chương 2A - Nó Đã Xảy Ra Như Thế Nào?

05.09/2017

Anh chị em thân yêu của tôi ơi! Đừng bị lừa dối: Tất cả các ân huệ tốt đẹp cũng như tất cả các ân tứ toàn hảo đều đến từ trên cao và do Cha sáng láng ban xuống. Ngài chẳng bao giờ thay đổi, cũng không có bóng biến thiên nào nơi Ngài. (Gia-cơ 1:16-17)

Chương 2A - Nó Đã Xảy Ra Như Thế Nào?
Chương 2B - Nó Đã Xảy Ra Như Thế Nào? Xem Video
Chương 2B - Nó Đã Xảy Ra Như Thế Nào?

05.09/2017

Anh chị em thân yêu của tôi ơi! Đừng bị lừa dối: Tất cả các ân huệ tốt đẹp cũng như tất cả các ân tứ toàn hảo đều đến từ trên cao và do Cha sáng láng ban xuống. Ngài chẳng bao giờ thay đổi, cũng không có bóng biến thiên nào nơi Ngài. (Gia-cơ 1:16-17)

Chương 2B - Nó Đã Xảy Ra Như Thế Nào?
Chương 2C- Nó Đã Xảy Ra Như Thế Nào? Xem Video
Chương 2C- Nó Đã Xảy Ra Như Thế Nào?

05.09/2017

Anh chị em thân yêu của tôi ơi! Đừng bị lừa dối: Tất cả các ân huệ tốt đẹp cũng như tất cả các ân tứ toàn hảo đều đến từ trên cao và do Cha sáng láng ban xuống. Ngài chẳng bao giờ thay đổi, cũng không có bóng biến thiên nào nơi Ngài. (Gia-cơ 1:16-17)

Chương 2C- Nó Đã Xảy Ra Như Thế Nào?
Chương 3A - Tiêu Chuẩn Phổ Thông Về Điều Tốt Xem Video
Chương 3A - Tiêu Chuẩn Phổ Thông Về Điều Tốt

05.09/2017

Mọi lời Thiên Chúa phán đều được ứng nghiệm. (Châm Ngôn 30:5 - BCG)

Chương 3A - Tiêu Chuẩn Phổ Thông Về Điều Tốt
Chương 3B - Tiêu Chuẩn Phổ Thông Về Điều Tốt Xem Video
Chương 3B - Tiêu Chuẩn Phổ Thông Về Điều Tốt

05.09/2017

Mọi lời Thiên Chúa phán đều được ứng nghiệm. (Châm Ngôn 30:5 - BCG)

Chương 3B - Tiêu Chuẩn Phổ Thông Về Điều Tốt
Chương 4A - Nền Tảng Xem Video
Chương 4A - Nền Tảng

05.09/2017

Nhưng nền móng của người công chính còn đời đời. (Châm Ngôn 10:25)

Chương 4A - Nền Tảng
Chương 4B - Nền Tảng Xem Video
Chương 4B - Nền Tảng

05.09/2017

Nhưng nền móng của người công chính còn đời đời. (Châm Ngôn 10:25)

Chương 4B - Nền Tảng
Chương 5A - Chỉ Ước Ao Thôi Thì Đủ Chưa? Xem Video
Chương 5A - Chỉ Ước Ao Thôi Thì Đủ Chưa?

05.09/2017

Bây giờ hãy hoàn tất công việc ấy đi như anh chị em vẫn tha thiết mong muốn, hãy hoàn tất việc ấy theo khả năng anh chị em. (2 Cô-rinh-tô 8:11)

Chương 5A - Chỉ Ước Ao Thôi Thì Đủ Chưa?
Chương 5B - Chỉ Ước Ao Thôi Thì Đủ Chưa? Xem Video
Chương 5B - Chỉ Ước Ao Thôi Thì Đủ Chưa?

05.09/2017

Bây giờ hãy hoàn tất công việc ấy đi như anh chị em vẫn tha thiết mong muốn, hãy hoàn tất việc ấy theo khả năng anh chị em. (2 Cô-rinh-tô 8:11)

Chương 5B - Chỉ Ước Ao Thôi Thì Đủ Chưa?
Chương 6A - Hệ Thống Định Vị Bên Trong Xem Video
Chương 6A - Hệ Thống Định Vị Bên Trong

05.09/2017

Tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Cứu Thế Giê-xu. (Phi-líp 3:14)

Chương 6A - Hệ Thống Định Vị Bên Trong
Chương 6B - Hệ Thống Định Vị Bên Trong Xem Video
Chương 6B - Hệ Thống Định Vị Bên Trong

05.09/2017

Tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Cứu Thế Giê-xu. (Phi-líp 3:14)
 

Chương 6B - Hệ Thống Định Vị Bên Trong
Chương 7A - Ghen Tuông Vì Chúng Ta Xem Video
Chương 7A - Ghen Tuông Vì Chúng Ta

05.09/2017

Đấng Thánh phán: "Các ngươi sẽ so sánh Ta với ai? Ta sẽ giống ai?" Hãy ngước mắt lên cao, và nhìn xem ai đã sáng tạo ra những vật này? Ai là Đấng đem các thiên thể đến theo số lượng và gọi tất cả thiên thể bằng tên? Vì sức mạnh vĩ đại và quyền năng mạnh mẽ của Ngài, không một thiên thể nào thiếu. (Ê-sai 40:25-26)

Chương 7A - Ghen Tuông Vì Chúng Ta
Chương 7B - Ghen Tuông Vì Chúng Ta Xem Video
Chương 7B - Ghen Tuông Vì Chúng Ta

05.09/2017

Đấng Thánh phán: "Các ngươi sẽ so sánh Ta với ai? Ta sẽ giống ai?" Hãy ngước mắt lên cao, và nhìn xem ai đã sáng tạo ra những vật này? Ai là Đấng đem các thiên thể đến theo số lượng và gọi tất cả thiên thể bằng tên? Vì sức mạnh vĩ đại và quyền năng mạnh mẽ của Ngài, không một thiên thể nào thiếu. (Ê-sai 40:25-26)

Chương 7B - Ghen Tuông Vì Chúng Ta
Chương 8A - Tình Bạn Xem Video
Chương 8A - Tình Bạn

05.09/2017

Chúng ta ... được giải hoà với Đức Chúa Trời qua sự chết của Con Ngài ... (Rô-ma 5:10)

Chương 8A - Tình Bạn
Chương 8B - Tình Bạn Xem Video
Chương 8B - Tình Bạn

05.09/2017

Chúng ta ... được giải hoà với Đức Chúa Trời qua sự chết của Con Ngài ... (Rô-ma 5:10)

Chương 8B - Tình Bạn
Chương 8C - Tình Bạn Xem Video
Chương 8C - Tình Bạn

05.09/2017

Chúng ta ... được giải hoà với Đức Chúa Trời qua sự chết của Con Ngài ... (Rô-ma 5:10)

Chương 8C - Tình Bạn
Chương 9A - Lẽ Thật Thường Né Tránh Xem Video
Chương 9A - Lẽ Thật Thường Né Tránh

05.09/2017

Hãy tìm cầu sự hoà hiếu với mọi người và đeo đuổi sự thánh hoá, vì nếu không thánh hoá, không ai được thấy Chúa. (Hê-bơ-rơ 12:14)

Chương 9A - Lẽ Thật Thường Né Tránh
Chương 9B - Lẽ Thật Thường Né Tránh Xem Video
Chương 9B - Lẽ Thật Thường Né Tránh

05.09/2017

Hãy tìm cầu sự hoà hiếu với mọi người và đeo đuổi sự thánh hoá, vì nếu không thánh hoá, không ai được thấy Chúa. (Hê-bơ-rơ 12:14)

Chương 9B - Lẽ Thật Thường Né Tránh
Top