ĐỨC THÁNH LINH

 Chương 3 - Ba Mức Độ Quan Hệ - Ngày 5 Xem Video
Chương 3 - Ba Mức Độ Quan Hệ - Ngày 5

05.09/2017

- Biết Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh
- Kinh nghiệm Ngài ở mức độ sâu nhiệm nhất
 

Chương 3 - Ba Mức Độ Quan Hệ - Ngày 5
 Chương 5 - Ngôn Ngữ Của Thánh Linh - Ngày 5 Xem Video
Chương 5 - Ngôn Ngữ Của Thánh Linh - Ngày 5

05.09/2017

- Con người bên trong
- Thờ phượng sâu nhiệm hơn
- Ai cũng có thể được đầy dẫy Thánh Linh
- Nhận lãnh Thánh Linh bằng cách nào?
- Chỉ xin bởi đức tin
- Những mức độ lớn lao hơn

Chương 5 - Ngôn Ngữ Của Thánh Linh - Ngày 5
Chương 1 - Đức Thánh Linh Là Ai? - Ngày 2 Xem Video
Chương 1 - Đức Thánh Linh Là Ai? - Ngày 2

04.09/2017

- Một quan niệm sai trầm trọng
- Nhận thức của chúng ta về Ngài
- Chim bồ câu
- Vậy, Đức Thánh Linh là ai?

Chương 1 - Đức Thánh Linh Là Ai? - Ngày 2
Chương 1 - Đức Thánh Linh Là Ai? - Ngày 3 Xem Video
Chương 1 - Đức Thánh Linh Là Ai? - Ngày 3

04.09/2017

- Thân vị thứ nhất
- Ba ngôi làm việc như thế nào?
- Ngón tay của Đức Chúa Trời

Chương 1 - Đức Thánh Linh Là Ai? - Ngày 3
Chương 1 - Đức Thánh Linh Là Ai? - Ngày 4 Xem Video
Chương 1 - Đức Thánh Linh Là Ai? - Ngày 4

04.09/2017

- Thánh Linh là Đức Chúa Trời
- Chúa Giê-xu hoàn toàn lệ thuộc Thánh Linh

Chương 1 - Đức Thánh Linh Là Ai? - Ngày 4
Chương 2 - Thân Vị Của Thánh Linh - Ngày 3 Xem Video
Chương 2 - Thân Vị Của Thánh Linh - Ngày 3

04.09/2017

- Sự liên kết hỗ tương mật thiết
- Thông công có nghĩa là thân mật
- Hiểu biết thân vị của Thánh Linh

Chương 2 - Thân Vị Của Thánh Linh - Ngày 3
Chương 2 - Thân Vị Của Thánh Linh - Ngày 4 Xem Video
Chương 2 - Thân Vị Của Thánh Linh - Ngày 4

04.09/2017

- Biết bản chất của Ngài
- Ngài dịu dàng và mềm mại

Chương 2 - Thân Vị Của Thánh Linh - Ngày 4
Chương 2 - Thân Vị Của Thánh Linh - Ngày 5 Xem Video
Chương 2 - Thân Vị Của Thánh Linh - Ngày 5

04.09/2017

- Thánh Linh nhạy cảm mà mạnh mẽ
- Hãy cẩn thận đừng làm buồn Ngài

Chương 2 - Thân Vị Của Thánh Linh - Ngày 5
Chương 3 - Ba Mức Độ Quan Hệ - Ngày 1 Xem Video
Chương 3 - Ba Mức Độ Quan Hệ - Ngày 1

05.09/2017

- Giáo sư vĩ đại
- Bầu không khí và sự hiện diện

Chương 3 - Ba Mức Độ Quan Hệ - Ngày 1
Chương 3 - Ba Mức Độ Quan Hệ - Ngày 2 Xem Video
Chương 3 - Ba Mức Độ Quan Hệ - Ngày 2

05.09/2017

- Có Chúa Giê-xu nhiều hơn
- Tình bạn sâu đậm với Đức Chúa Trời
- Vượt hơn sự cứu rỗi
 

Chương 3 - Ba Mức Độ Quan Hệ - Ngày 2
Chương 3 - Ba Mức Độ Quan Hệ - Ngày 3 Xem Video
Chương 3 - Ba Mức Độ Quan Hệ - Ngày 3

05.09/2017

- Đấng nhu mì thầm lặng
- Những sự sâu nhiệm của Chúa
- Thô-ma nghi ngờ

Chương 3 - Ba Mức Độ Quan Hệ - Ngày 3
Chương 3 - Ba Mức Độ Quan Hệ - Ngày 4 Xem Video
Chương 3 - Ba Mức Độ Quan Hệ - Ngày 4

05.09/2017

- Ba mức độ quan hệ
- Mức độ quan hệ cao nhất

Chương 3 - Ba Mức Độ Quan Hệ - Ngày 4
Chương 4 - Được Thánh Linh Ban Quyền Năng - Ngày 3 Xem Video
Chương 4 - Được Thánh Linh Ban Quyền Năng - Ngày 3

05.09/2017

- Sau-lơ người Tạt-sơ
- Phi-e-rơ và Cọt-nây
- Người Ê-phê-sô

Chương 4 - Được Thánh Linh Ban Quyền Năng - Ngày 3
Chương 4 - Được Thánh Linh Ban Quyền Năng - Ngày 4 Xem Video
Chương 4 - Được Thánh Linh Ban Quyền Năng - Ngày 4

05.09/2017

- Tiếng lạ đã chấm dứt chăng?
- Tiếng lạ là dấu lạ cho người không tin
- Tiếng lạ để thông giải
- Sự khác biệt giữa hai loại tiếng lạ dùng cho hội chúng

Chương 4 - Được Thánh Linh Ban Quyền Năng - Ngày 4
Chương 4 - Được Thánh Linh Ban Quyền Năng - Ngày 5 Xem Video
Chương 4 - Được Thánh Linh Ban Quyền Năng - Ngày 5

05.09/2017

- Tiếng lạ dùng cho cầu nguyện riêng
- Tiếng lạ để cầu thay
- Làm sáng tỏ loại tiếng lạ dùng cách riêng tư
- Ước muốn của Chúa dành cho bạn

Chương 4 - Được Thánh Linh Ban Quyền Năng - Ngày 5
Chương 5 - Ngôn Ngữ Của Thánh Linh - Ngày 1 Xem Video
Chương 5 - Ngôn Ngữ Của Thánh Linh - Ngày 1

05.09/2017

- Tổng thống và ông vua
- Ngôn ngữ để chiến trận
 

Chương 5 - Ngôn Ngữ Của Thánh Linh - Ngày 1
Chương 5 - Ngôn Ngữ Của Thánh Linh - Ngày 2 Xem Video
Chương 5 - Ngôn Ngữ Của Thánh Linh - Ngày 2

05.09/2017

- Ngôn ngữ để thân mật
- Cầu nguyện bằng sự hiểu biết
- Nguồn sự sống
- Những sự mầu nhiệm của Chúa
 

Chương 5 - Ngôn Ngữ Của Thánh Linh - Ngày 2
Chương 5 - Ngôn Ngữ Của Thánh Linh - Ngày 3 Xem Video
Chương 5 - Ngôn Ngữ Của Thánh Linh - Ngày 3

05.09/2017

- Bình an: Món quà thân mật
- Bình an và việc đưa ra quyết định
 

Chương 5 - Ngôn Ngữ Của Thánh Linh - Ngày 3
Chương 5 - Ngôn Ngữ Của Thánh Linh - Ngày 4 Xem Video
Chương 5 - Ngôn Ngữ Của Thánh Linh - Ngày 4

05.09/2017

- Nhận sự hướng dẫn
- Thì giờ cầu nguyện cá nhân
- Cầu thay trong Thánh Linh
- Kinh nghiệm yên nghỉ
 

Chương 5 - Ngôn Ngữ Của Thánh Linh - Ngày 4
Top